Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

 BIP

„SAT-  Screeningowy Audiometr Tonalny”

 

 

Badania przesiewowe prowadzone przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu wykazały, że około 20% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym ma różnego rodzaju problemy związane ze słuchem. Mogą one powodować trudności w adaptacji do środowiska szkolnego, zaburzenia koncentracji, komunikowania się i ograniczenia w przyswajaniu wiedzy, gorszą znajomość języka, trudności w mówieniu, czytaniu i pisaniu. Badania te pokazały również, że prawie 60% rodziców dzieci, u których wykryto zaburzenia słuchu, nie miało świadomości istnienia tego problemu. Ponadto w grupie dzieci z nieprawidłowym wynikiem badania przesiewowego, słabe i bardzo słabe wyniki w nauce ma dwukrotnie więcej dzieci niż w grupie dzieci z wynikiem prawidłowym.
Biorąc powyższe pod uwagę PPP w Słupsku w 2014r rozpoczęła badania słuchu Screeningowym Audiometrem Tonalnym.

 

Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT) to urządzenie umożliwiające precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego.

 

Diagnoza z wykorzystaniem systemu SAT obejmuje:

 

  • Badanie słuchu obwodowego - podczas badania diagnosta przeprowadza badanie audiometryczne. W czasie badania używane są sygnały testowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz. Dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki.
  • Badanie centralnego przetwarzania słuchowego DPST - Test sekwencji długości tonów - polega na określeniu długości trwania poszczególnych sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania. Dodatkowo określa też stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.
  • PPST - Test sekwencji wysokości tonów - polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji tonów. Ocenie również podlega krótkotrwała pamięć słuchowa.

Wdrożenie urządzenia SAT w PPP w Słupsku umożliwia zbadanie słuchu dziecka na terenie placówki bez konieczności konsultacji  audiologicznej w gabinecie lekarskim. Celem tych działań jest skrócenie czasu przeprowadzenia całościowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej na terenie poradni oraz w razie konieczności podjęcie działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym.


Badania słuchu wykonywane są na podstawie wniosku złożonego przez rodziców (opiekunów prawnych) w PPP. Wnioski dostępne są w sekretariacie poradni lub na stronie internetowej - zakładka wnioski.

 

Badania wykonywane są bezpłatnie.

 

Uprawnienia niezbędne do posługiwania się systemem diagnostycznym SAT w PPP w Słupsku posiadają:
mgr Wioletta Majewska - pedagog,terapeuta
mgr Renata Paździo - pedagog, terapeuta
mgr Katarzyna Sadowy - surdopedagog

 

Specjaliści ukończyli szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne prowadzone na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////